GJZ Humenné

Projekty

"Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho Humenné"
Webová stránka projektu
Brožúra projektu
Mandátna zmluva projektu
Zmluvy o poskytnutí služby: Zmluva1  Dodatok * Zmluva2  Dodatok
Dohoda o cestovných náhradách Nórsko 27.5. - 30.5.2015 - Študent1 * Študent2
Prezentácia študentov na projektovom podujatí v Nórsku 27.5.-30.5.2015
Správa zo študijnej cesty v Nórsku 27.5.-30.5.2015

Úrad vlády Slovenskej republiky ako správca programu Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha, financovaného z Grantov EHP schválil našu žiadosť o projekt s názvom „Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho Humenné“, predloženú v rámci výzvy ACC03. Realizáciou projektu chceme prispieť k riešeniu klimatických zmien v našom regióne na lokálnej úrovni. Realizáciou projektu sa zabezpečí zachytávanie a využitie dažďovej vody v nato určených kontajneroch a tým nezaťažíme odtokovou vodou životné prostredie, kde zároveň dôjde k úspore pitnej vody. Ďalšou aktivitou projektu je príprava učebných osnov a vzdelávanie žiakov v oblasti zmeny klímy a ochrany životného prostredia, prepojeného na praktickú časť, v ktorej prebehne aktivita výsadby stromov a revitalizácie areálu školy, za pomoci žiakov, pedagogického personálu a rodičov. Na procese prípravy osnov a praktickej realizácie budú dohliadať vybraní experti, ktorí zabezpečia potrebnú kvalitu a odbornosť realizovaných aktivít. Týmto spôsobom prepojíme teoretickú zložku vzdelávacieho procesu s praktickou zložkou vzdelávania, ako príklad best practice použiteľnej aj v iných školách a lokalitách Slovenska. Riešený projekt je súčasťou dlhodobej stratégie školy venovanej ochrane životného prostredia a klimatickým zmenám zameraných na žiakov, tak vo vyučovacom procese, ako aj v praxi. Z prostriedkov grantu riešime iba projektové aktivity avšak v budúcnosti sa budeme uchádzať o ďalšie prostriedky na rozvíjanie výsledkov projektu. Všetky aktivity projektu sa budú riešiť zaujímavou a inovatívnou formou pre žiakov, ktorých chceme touto formou motivovať na venovanie sa témam klimatických zmien a ochrany životného prostredia. Realizácia projektu je od apríla 2014 do júna 2015.

                                         

Kontakty

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751
  Email: skola@gjzhe.svcmi.sk
  ---------------------------------------------
  Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
  Mgr. Zenon Alexovič
  admin@gymlesnahe.edu.sk

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 24.1.2019)
Pozajtra (Sobota 26.1.2019)
Tamara Fedorková (I.A)
Tamara Ivančová (II.B)
Tamara Kremnická (II.B)
Tamara Strečanská (III.B)
Tamara Šimaľová (I.B)
Tamara Anna Žalobínová (I.B)