GJZ Humenné

Rozvrh hodín Maturita Štúdium na VŠ Dokumenty Prospech Voliteľné predmety Prihláška na MS

Štúdium

Dokumenty

TLAČIVÁ A FORMULÁRE
Žiadosť o oslobodenie od povinnej telesnej výchovy
Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - návrh lekára
   Toto tlačivo si môžete vyžiadať aj od triedneho učiteľa alebo na sekretariáte

Potvrdenie o návšteve školy na účely výplaty daňového bonusu a na účely prídavku na dieťa
   Žiak dostane od triedneho učiteľa vyplnené tlačivo s údajmi žiaka, rodič vyplní časť A tlačiva

Poznámka: Tlačivá, ktoré potrebujete v prvých dňoch školského roka potvrdiť, odovzdávajte naraz triednemu učiteľovi, nenoste ich po jednom na sekretariát


ŠTIPENDIÁ
 Informácie o štipendiách 


LEGISLATÍVA
Školský poriadok Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho platný od 1.9.2018
Vyhláška 510 Ministerstva školstva SR z 23.8.2004
   
o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách
    Úpravy vyhlášky:  Vyhláška 379/2005 | Vyhláška 482/2006 | Vyhláška 390/2007 | Vyhláška 318/2008
                                  Vyhláška 209/2011
Zákon 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Klasifikácia žiakov stredných škôl
    Metodický pokyn MŠVVaŠ SR č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl platný od 1.5.2011

Kontakty

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751
  Email: skola@gjzhe.svcmi.sk
  ---------------------------------------------
  Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
  Mgr. Zenon Alexovič
  admin@gymlesnahe.edu.sk

Právne informácie

Narodeniny a meniny