GJZ Humenné

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Chémia CHE
Informatika INF
Katolícke náboženstvo KBS
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Konverzácia v španielskom jazyku KSZ
Matematika MAT
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Ruský jazyk RUJ
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z fyziky SEF
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky SEN
Seminár z matematiky SEM
Seminár z náboženstva SNB
Seminár zo slovenského jazyka SSJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
Španielsky jazyk SJA
Telesná a športová výchova TSV
Tvorba projektov TFP
Umenie a kultúra UKL
Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2019

Kontakty

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751
  Email: skola@gjzhe.svcmi.sk
  ---------------------------------------------
  Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
  Mgr. Zenon Alexovič
  admin@gymlesnahe.edu.sk

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 24.1.2019)
Pozajtra (Sobota 26.1.2019)
Tamara Fedorková (I.A)
Tamara Ivančová (II.B)
Tamara Kremnická (II.B)
Tamara Strečanská (III.B)
Tamara Šimaľová (I.B)
Tamara Anna Žalobínová (I.B)