GJZ Humenné

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Chémia CHE
Informatika INF
Katolícke náboženstvo KBS
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Konverzácia v španielskom jazyku KSZ
Matematika MAT
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Ruský jazyk RUJ
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z fyziky SEF
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky SEN
Seminár z matematiky SEM
Seminár z náboženstva SNB
Seminár zo slovenského jazyka SSJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
Španielsky jazyk SJA
Telesná a športová výchova TSV
Tvorba projektov TFP
Umenie a kultúra UKL
Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR

© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.04.2018

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
    Lesná 28, 066 01 Humenné
  • 057 7783398, 0905 686751

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 24.4.2018)
Juraj Voroňák (IV.A)
Zajtra (Streda 25.4.2018)
Marek Zlacký (IV.A)