GJZ Humenné

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Chémia CHE
Informatika INF
Katolícke náboženstvo KBS
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Konverzácia v španielskom jazyku KSZ
Matematika MAT
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Ruský jazyk RUJ
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky SEN
Seminár z matematiky SEM
Seminár z náboženstva SNB
Seminár zo slovenského jazyka SSJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
Španielsky jazyk SJA
Telesná a športová výchova TSV
Tvorba projektov TFP
Umenie a kultúra UKL
Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR

© aScAgenda 2018.0.1074 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.11.2017

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
    Lesná 28, 066 01 Humenné
  • 057 7783398, 0905 686751

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 17.11.2017)
Klaudia Barňáková (I.A)